Send: Send ikke mail

Nedenstående generelle betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for al samhandel med DigiHost og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af DigiHost

Indhold

1. Abonnement m.v.

2. Særligt for domæner

3. Særligt for programmeringsopgaver

4. Generelt

5. Privatlivspolitik

1.1 Et webhotel hos DigiHost er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende, foreninger og privatpersoner.

1.2 Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Der må ikke forefindes materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale. DigiHost forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at DigiHost kan ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel. Ved en sådan ophævelse ifalder DigiHost ikke overfor kunden erstatningsansvar af nogen art herunder driftstab. Kunden må ikke benytte sit abonnement hos DigiHost til at udsende SPAM fra, som beskrevet i Markedsføringslovens §6a. Såfremt DigiHost konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan DigiHost ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor DigiHost for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf.

1.3 Hos DigiHost betaler man for den trafik, der overstiger det inkluderede i den købte hosting plan. DigiHost anbefaler sine kunder at teste egne applikationer og scripts, inden de aktiveres på webhotellet. Hvis scripts og applikationer belaste serverens ressourcer, aftaler DigiHost den videre drift med kunden. DigiHost forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om scripts og applikationer belaster serverens ressourcer.

1.4 DigiHost fakturerer abonnement på webhotellet forud (normalt 6 eller 12 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk. Abonnementet kan opsiges med 1 måned varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen kan ske via mail eller ved login på kundecenteret.

1.5 DigiHost forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer DigiHost den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

1.6 DigiHost tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. DigiHost forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. DigiHost tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

1.7 DigiHost er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. DigiHosts erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

1.8 For kunder der har egen server placeret hos DigiHost, herunder lejede servere samt virtuelle servere, er kunden som udgangspunkt selv ansvarlig for driften, medmindre andet er aftalt med DigiHost. Kundeservere inkluderer som udgangspunkt IKKE backup. Kunden er selv ansvarlig for backup af serveren. Der kan aftales daglig eller ugentlig backup aftale med DigiHost. Kunden er selv ansvarlig for løbende sikkerhedsopdatering af serveren - medmindre at det er aftalt at DigiHost forestår dette. 

Særligt for Domæner

2.1 DigiHost tilstræber at igangsætte registreringsprocessen umiddelbart efter det aftalte registreringsgebyr er registreret modtaget hos DigiHost. DigiHost er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disse retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. DigiHost erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år.

2.2 Domæner registreres efter først-til-mølle princippet. DigiHost kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

2.3 DigiHost stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. DigiHost indestår ikke for, at et domænenavn, der er blevet accepteret af domænetesteren, rent faktisk kan registreres.

2.4 Domænenavnet registreres til DigiHosts navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.5 Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. DigiHost vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er søgt foretaget. Såfremt DigiHost selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil DigiHost enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af andet domænenavn.

2.6 Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Idet registreringsprocessen foregår automatisk, kan DigiHost ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab herved.

2.7 Registrering af et .dk-domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fastsættes af DK-Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via DigiHost er første års afgift til DK-Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning på årsgebyr direkte fra DK-Hostmaster. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr kan medføre, at registreringen slettes. Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

2.8 For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .info, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. På disse domæner faktureres årsafgiften af DigiHost. Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænet uden varsel.

2.9 DigiHost forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, såfremt kunden ønsker annullering af allerede igangsat redelegering (flytning af domæne fra anden udbyder til DigiHost), som ikke kan gennemføres på grund af manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden.

2.10 DigiHost tilbyder registrering af .dk, .com og .net domæner indholdende specielle tegn som æ, ø og å. Registreringen sker i henhold til gældende regler fra DK-Hostmaster, ICANN og Verisign. DigiHost kan ligeledes ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indholdende specielle tegn. 

Særligt for Programmeringsopgaver

3.1 Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv ret til at benytte det af DigiHost udviklede programmel til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet.

3.2 Såfremt kunden foretager programændringer uden DigiHost forudgående samtykke, bortfalder DigiHost forpligtelser i relation til programmellet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

Generelt

4.1 DigiHost udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ordrebekræftelse sker i elektronisk form og sendes til den mail der er registreret ved oprettelsen. DigiHosts ydelse vil først blive præsteret, når betaling er modtaget.

4.2 I tilfælde, hvor DigiHost først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske inden netto 7 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

4.3 Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 4.2. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

4.4 DigiHosts produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at DigiHost påbegynder registreringsprocessen straks betaling er registreret. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved DigiHosts registrering af kundens betaling.

4.5 Kunden er forpligtet til altid at holde DigiHosts informeret om sin nuværende bopæl, dette kan ske via mail eller ved skriftelig henvendelse pr. brev.

4.6 Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge DigiHosts sider og ideer uden DigiHosts skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført DigiHost unødige omkostninger.

4.7 DigiHost forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på DigiHosts hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode.

Privatlivspolitik

5 Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DigiHost, skal du rette henvendelse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted eller rette dem i kundecenteret. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Der er ikke registreret data ud over dem som kan ses i kundecenteret.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 5 år efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Persondatapolitik hos DigiHost

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos DigiHost.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller serviceydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

DigiHost indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

  • Besøger vores hjemmeside
  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundekonto
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Anmelder vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på digihost.dk er DigiHost, Randersvej 4, 8410 Rønde, CVR 35862927 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. 

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare, eller 5 år efter ophør af levering af serviceydelser.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 

Hvis du har bestilt et produkt eller ydelse der kræver levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. GLS med henblik på levering af dine indkøb. 

Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DigiHosts datacentre som alle er placeret i EU.   

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Sidst opdateret d. 30 januar 2020